ELEMENTS of SCIENCE
(Lafrançaise - France)

Résumé

.

Français

Éléments de la science :
éclairant l’apprentissage (à travers l’Europe)

Grâce à un partenariat transnational, notre projet vise à rehausser l’image de l’apprentissage et l’enseignement de la science dans nos communautés scolaires. En rendant la science accessible et agréable, notre objectif est de développer chez les enfants d’aujourd’hui, les scientifiques de demain. Les objectifs spécifiques pour les enfants sont les suivants :

 • Augmenter la motivation
 • Améliorer l’apprentissage et la capacité de raisonnement
 • Compétences pour la vie et le travail

Notre projet vise à souligner l’importance de la science dans notre vie quotidienne et de fournir à nos enfants les compétences, les connaissances et l’enthousiasme de se tourner vers les sciences comme une voie d’avenir pour le monde du travail.

English

Elements of Science :
lighting up learning (across Europe)

Through transnational partnership our project aims to raise the profile of science learning and teaching across our school communities. By making science accessible and enjoyable, we aim to nurture in the children of today the scientists of tomorrow. Specific aims for the children will include :

 • Increase motivation
 • Improved learning and thinking skills
 • Skills for life and work

Our project seeks to emphasise the importance of science in our daily lives and provide our children with the skills, knowledge and enthusiasm to look to the sciences as a future route to the world of work.

Italiano

Gli elementi della scienza
illuminano gli apprendimenti (in Europa)

Attraverso un partenariato transnazionale, il nostro progetto mira ad elevare il profilo di apprendimento ed insegnamento della scienza nelle nostre comunità scolastiche. Il nostro obiettivo è rendere la scienza accessibile e divertente, per trasformare i bambini di oggi negli scienziati di domani. Gli obiettivi specifici per i bambini sono i seguenti :

 • Accrescere la motivazione
 • Migliorare l’apprendimento e la capacità di pensiero
 • Sviluppare le competenze per la vita e per il lavoro

Il nostro progetto mira a sottolineare l’importanza della scienza nella nostra vita quotidiana e fornire ai nostri bambini le competenze, le conoscenze e l’entusiasmo per trasformare la scienza in uno strumento indispensabile al futuro mondo del lavoro .

Română

Elemente de ştiinţă :
iluminând învăţarea (de-a lungul şi de-a latul Europei)

Printr-un parteneriat transnaţional proiectul nostru îşi propune să cultive învăţarea şi predarea ştiinţelor în cadrul comunităţilor şcolilor noastre. Făcând ştiinţele accesibile şi plăcute, scopul nostru este de a educa în copiii de azi oamenii de ştiinţă de mâine. Obiectivele specifice pentru copii vor include :

 • Creşterea motivaţiei
 • Abilităţi îmbunătăţite de învăţare şi de gândire
 • Aptitudini pentru viaţă şi muncă

Proiectul nostru urmăreşte să sublinieze importanţa ştiinţei în viaţa noastră de zi cu zi şi să ofere copiilor noştri abilităţi, cunoştinţe şi entuziasm pentru a privi ştiinţele ca un traseu viitor în lumea muncii.

Slovenčina

Elements of Science :
rozsvietenie vzdelávanie (v Európe)

Prostredníctvom nadnárodného partnerstva náš projekt si kladie za cieľ zviditeľniť vedy, vzdelávania a výučby v našej škole komunity. Tým, že veda prístupné a príjemné, naším cieľom je pestovať v deťoch dnešnej vedci zajtrajška. Špecifické ciele pre deti, bude zahŕňať :

 • Zvýšenie motivácie
 • Lepšie učenia a myslenia
 • Zručnosti pre život a prácu

Náš projekt sa snaží zdôrazniť význam vedy v našom každodennom živote a poskytovať našim deťom zručnosti, vedomosti a nadšenie pozrieť sa do vedy ako budúca cesta do sveta práce.

Slovenščina

Elementi naravoslovja :
vzpodbujanje učenja (po Evropi)

Cilj našega projekta je z mednarodnim sodelovanjem povečati prepoznavnost naravoslovja, izboljšati metode učenja in poučevanja v naši šoli skupnosti. Narediti želimo znanost dostopnejšo in zanimivejšo ter s tem vzgojiti naše otroke v znanstvenike prihodnosti. Posebni cilji projekta so :

 • Povečanje motivacije,
 • Izboljšati metode učenja in miselne spretnosti,
 • Privzgojiti spretnosti za življenje in delo.

Naš projekt želi poudariti pomen znanosti v vsakdanjem življenju in tako našim otrokom dati spretnosti, znanje in navdušenje, da bodo na znanost gledali kot pot v boljši svet.

Español

Elementos de la ciencia :
la iluminación hasta el aprendizaje (en Europa)

A través de la asociación transnacional de nuestro proyecto tiene como objetivo elevar el perfil de aprendizaje de la ciencia y la enseñanza a través de nuestras comunidades escolares. Al hacer la ciencia accesible y agradable, nuestro objetivo es inculcar en los niños de hoy los científicos del mañana. Objetivos específicos para los niños incluyen :

 • Aumentar la motivación de
 • Mejora de habilidades de aprendizaje y el pensamiento
 • Habilidades para la vida y el trabajo

Nuestro proyecto pretende hacer hincapié en la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana y ofrecer a nuestros niños las destrezas, conocimientos y entusiasmo a las ciencias como una ruta de futuro para el mundo del trabajo.


Documents joints

Elements of Science (application form)

2 juillet 2010
Document : PDF
1.2 Mo

Accueil du site | Contact | Plan du site | | Statistiques | visites : 133906

Site réalisé avec SPIP 2.1.12 + AHUNTSIC